Lid worden

Er zijn veel voordelen aan een lidmaatschap van uw beroepsvereniging, deze vindt u in het bestand: voordelen NVU-lidmaatschap in de kolom aan de rechterkant.
De NVU kent verschillende soorten verenigingsleden, die hieronder beschreven worden. Wilt u lid worden van de vereniging, dan kunt u hiernaast het betreffende inschrijfformulier downloaden en per e-mail opsturen naar: nvu@xs4all.nl

Uw FMS aansluitnummer kunt u opvragen bij het emailadres: ledenbeheer@demedischspecialist.nlAspirant leden AIOS leden Gewone ledenNiet-praktiserende ledenBuitengewone leden Corresponderende leden EreledenHonorair corresponderende ledenLeden met de Brongersma penningLeden van verdiensten

Aspirant leden
Aspirant leden zijn artsen in opleiding tot uroloog die in hun vooropleiding zitten (heelkunde). Na de selectieprocedure Urologie worden degenen die geselecteerd zijn als aios Urologie, automatisch aspirant lid. Aan dit lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Net als alle leden ontvangen aios het Tijdschrift voor Urologie (TvU) en toegang tot de digitale ledenlijst van de vereniging. Zodra de arts in opleiding begint aan het urologische deel van de opleiding, wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar dat van assistent lid en is contributie verschuldigd.

naar boven

AIOS leden
Als AIOS leden kunnen toegelaten worden 'artsen in opleiding tot uroloog'. Door inschrijving in het specialistenregister voor urologie wordt het AIOS lid vervolgens gewoon lid, tenzij aan het bestuur der vereniging kenbaar wordt gemaakt dat men daarop geen prijs stelt. Het AIOS lidmaatschap kost EUR 281,88 per jaar voor 2020. Net als alle leden ontvangen AIOS het Tijdschift voor Urologie (TvU) en toegang tot de digitale ledenlijst van de vereniging. Verder volgen zij verplichte cursussen.

naar boven


Gewone leden
Als gewone leden kunnen slechts toegelaten worden artsen die voor het specialisme urologie in het register van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst zijn ingeschreven. De kosten voor het lidmaatschap zijn in 2020 EUR 871,25 per jaar, inclusief het Tijdschrift voor Urologie (TvU) en toegang tot de digitale ledenlijst.
Vrijdag 7 november 2014 is tijdens de Huishoudelijke Vergadering de deelname van de Nederlandse Vereniging voor Urologie aan de Federatie Medisch Specialisten (FMS) ter stemming gebracht. Dit voorstel is unaniem aangenomen.
Met ingang van 1 januari 2015 is het gewoon lidmaatschap derhalve gekoppeld aan het lidmaatschap van de Federatie Medisch Specialisten. De bijdrage FMS is in voornoemde huishoudelijke vergadering vastgesteld en bedraagt voor 2020 EUR 555,25.
Consequentie van deelname aan de FMS is onder meer, dat de NVU uw persoonsgegevens moet doorgeven aan de FMS. De NVU heeft hiervoor een ‘privacy statement’ opgesteld, die u op rechtsboven op deze pagina als download terug kan vinden.

naar boven

Niet-praktiserende leden
Niet praktiserende leden zijn diegenen die voorheen gewoon lid waren van de vereniging, niet meer als uroloog werkzaam zijn en te kennen hebben gegeven aan het bestuur der vereniging niet praktiserend lid te willen worden.

Via de stichting SOVAF kunnen (gewezen) medisch specialisten verbonden blijven met de Federatie en de KNMG: klik hier voor meer informatie.

naar boven


Buitengewone leden
Als buitengewone leden kunnen slechts toegelaten worden:
a. Nederlandse artsen, die niet in het specialistenregister als uroloog zijn ingeschreven, noch in opleiding daarvoor zijn, en een bijzondere belangstelling voor de urologie hebben;
b. Overige academisch geschoolden die zich in belangrijke mate inzetten voor de ontwikkeling en bevordering van de Nederlandse urologie, zulks ter beoordeling van het bestuur.
Voor het buitengewone lidmaatschap wordt men voorgedragen door twee gewone leden, waarna de algemene ledenvergadering over toelating beslist. De kosten van het lidmaatschap zijn EUR 179,38 per jaar voor 2020.

naar boven

Corresponderende leden
Corresponderende leden zijn artsen die niet voldoen aan de kwalificatie voor gewone leden, maar wel een vergelijkbare (buitenlandse) opleiding tot uroloog hebben afgerond en die buiten Nederland als uroloog werkzaam zijn. Voor het corresponderend lidmaatschap kan men zich aanmelden bij het bestuur, waarna de vergadering beslist over de aanvraag tot corresponderend lid. De kosten van het lidmaatschap zijn voor 2020 EUR 179,38 per jaar.

naar boven


Ereleden
Ereleden zijn leden die naar het oordeel van de algemene ledenvergadering zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en als zodanig door de vergadering zijn genoemd, op voorstel van het bestuur.

naar boven

Honorair corresponderende leden
Honorair corresponderende leden zijn buitenlanders die zich voor de urologie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig benoemd zijn door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

naar boven


Leden met de Brongersma penning
Leden met de Brongersma penning zijn leden die zich ten opzichte van de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door het bestuur werden gelauwerd met de Brongersma penning.

naar boven

Leden van verdiensten
Leden van verdiensten zijn leden die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door het bestuur zijn genoemd.

naar boven

Werkloze urologen kunnen m.b.t. de hoogte van de contributie contact opnemen met de penningmeester (via Bureau NVU): nvu@xs4all.nl